Welcome!

Việc buôn bán - the vietnamese online store

Viec Buon Ban

Mr. Knut Hering
Mr. Dang Quang Long
Mr. Phan Thái Bình


168 Duong 19, xa Binh Hung, Binh Chanh
Ho Chi Minh City
Vietnam